G Aktivity projekt

Názov špecifického cieľa

 

Príprava na realizáciu obsahových a inovatívnych zmien prostredníctvom analýzy potrieb a prenosu dobrých skúseností

 

Názov aktivity

1. Mapovanie potrieb a výmena skúsenosti

Názov špecifického cieľa

1. Príprava na realizáciu obsahových a inovatívnych zmien v inštitúcii prostredníctvom analýzy potrieb a prenosu dobrých skúseností

Cieľ aktivity

Cieľom je zmapovanie skutočných potrieb školy a prostredia s ohľadom na reformu školského systému a umožniť prenos skúseností z realizácie podobných reformných zmien u spolupracujúcich inštitúcii

Termín realizácie aktivity

01/2009-07/2010

(pričom činnosť 1.1. do  07/2009)

Popis aktivity

Aktivita sa bude realizovať formou dvoch, čiastočne sa prekrývajúcich činností:

Činnosť  1 - Analyzovanie potrieb školy pre potreby vypracovávania rozvojového vzdelávacieho programu školy

Činnosť  2 - Výmeny skúseností so spolupracujúcimi inštitúciami

 

Činnosť  1 – analýza potrieb (do  07/2009)

Analýza potrieb školy a prostredia v závislosti od predpokladanej rozvojovej zmeny. Analýza bude nadväzovať na definitívnu podobu štátneho vzdelávacieho programu a bude mapovať kvantitatívne a kvalitatívne aspekty transformácie na všetkých úrovniach inštitúcie a vzdelávacieho procesu.

 

Činnosť  2  - výmeny skúseností

Výmena skúsenosti prostredníctvom spolupráce inštitúcií bude iniciovaná zároveň s analýzou potrieb, bude však presahovať rámec mapovacej fázy, pretože jej cieľom nie je iba výmena know-how a prenos dobrých skúseností ale sekundárne posilniť aj ďalšie aktivity – najmä proces implementácie obsahových a inovatívnych zmien

Budú sa realizovať zahraničné a domáce pracovné cesty pedagógov  a manažmentu školy najmä zamerané na zistenie skúsenosti z prechodného obdobia zavádzania reforiem a zo samotnej realizácie, zisťovanie pozitívnych dopadov a negatívnych stránok. Táto aktivita vyžaduje vytypovanie vhodných cieľov návštev a dôslednú prípravu zahraničnej cesty v závislosti od možností prijímajúcej organizácie a od potrieb resp. realizačnej fázy projektu.

 

Rizikovým faktorom tejto aktivity môžu byť problémy v kooperácii aktérov a zabezpečenie kvalitných externých expertov, prípadne pripravenosť účastníkov pred realizáciou zahraničnej cesty

Metodológia aktivity

Činnosť 1.1 – analýza

Ø  výskumné nástroje (podľa potreby napr. dotazníky, rozhovory, analýza dokumentov a štatistických ukazovateľov, kvalitatívna a kvantitatívna analýza vonkajšieho prostredia)

Ø  konzultácie

Know how by mali priniesť externí experti z inštitúcií zaoberajúcimi sa výskumom (vysoké školy, konzultačné organizácie, zahraniční experti). V rámci regionálnych, lokálnych potrieb by výstupná analýza mohla pomôcť riešiť problémy vzťahu školy (jej potrieb ) a lokálnych inštitúcií na rôznych úrovniach.

 

Činnosť  1.2  - výmeny skúseností

Ø  vytypovanie partnerských inštitúcii (v zahraničí a doma, , ktoré budú zodpovedať potrebným kritériám ako napr. podobné zameranie, podobnosť regiónu, úspešnosť inštitúcie),

Ø  organizačne sa zabezpečí návšteva zrealizuje, bude zahrňovať konzultácie u spolupracujúcich inštitúcií

Ø  súčasťou bude aj spracovanie skúseností z týchto návštev formou správ a ich zdieľanie (diseminácia)

Cieľová skupina

Pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne a manažment školy

Výstupy aktivity

Hlavným výstup z činnosti 1.1 bude Analýza potrieb a prostredia školy.  Čiastkové výstupy v medzietapách – podľa potreby dotazníky pre cieľové skupiny, schéma interview, štatistické spracovanie dotazníkov, medzianalýzy. 

Hlavným výstup z činnosti 1.2 Správy zo služobných ciest. Tie by mali byť diseminované v rámci školy a mali by poslúžiť pre  návrhy na aplikáciu v rozvojovom programe školy

Oba výstupy budú slúžiť na postupnú realizáciu zmien obsahových, organizačných aj technických zmien v škole v rámci strategických a metodických materiálov, ktoré sa budú tvoriť v ďalších fázach projektu

Zodpovedná osoba

Projektový manažér - Ing. Stanislav Kuljovský

Odborní zamestnanci

Na realizácii tejto aktivity sa bude po odbornej stránke podieľať

INTERNE:

Projektový manažér Ing. Stanislav Kuljovský v spolupráci (najmä pre činnosť 1.1) s celým tímom, ale najmä s hlavnou garantkou reformného procesu PaedDr. Anna Janíčková

EXTERNE (činnosť 1.1): expert(i)/konzultanti

Výber externých konzultantov je súhrnne objasnený v časti A4 – riadenie projektu – jedným verejným obstarávaním na základe kritérií kvality a ceny

Spôsob získavania spätnej väzby

činnosti 1.1 Metodológia výskumu (krížové overovanie údajov) zabezpečí validitu zozbieraných údajov pre realizáciu tejto aktivity. Pri zistených nedostatkoch sa môže výskumný nástroj meniť.

činnosti 1.2 Spätná väzba bude súčasťou diseminácie správ zo služobných ciest, kedy sa budú očakávať ohlasy ostatných pedagogických zamestnancov prostredníctvom na návrhy inovácií inšpirovaných v rámci služobných ciest.

Výdavky na realizáciu aktivity

Výdavky v skupine A5 – 278 000,00 SK.

 


G Aktivity projektu

 

G1 Názov špecifického cieľa

2. Príprava rozvojového programu školy (vrátane realizačného plánu na prechodné obdobie)

 

Názov aktivity

2. Strategická príprava na reformu (prechodný plán a rozvojový program

Názov špecifického cieľa

2. Príprava rozvojového programu školy (vrátane realizačného plánu na prechodné obdobie)

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vytvoriť plán na prechodné obdobie od prijatia reformy až po obdobie implementácie zmien a spracovať návrh Rozvojového programu školy.

Termín realizácie aktivity

01/2009 -  12/2009

Popis aktivity

Realizácie bude prebiehať v dvoch prekrývajúcich sa činnostiach

Činnosť 2.1. Tvorba realizačného plánu školu na  prechodné obdobie od aktuálneho stavu až po implementáciu inovácií a zmien.

Činnosť 2.2. Tvorba Rozvojového programu školy

 

Činnosť 2.1. (trvanie do 09/2009)

Vzhľadom na krátke obdobie medzi prijatím reformy a implementáciou zmien a inovácií vo vzdelávacom systéme, škola musí reagovať cez prechodné obdobie vypracovaním plánu na prechodné obdobie tak, aby kvalitne zabezpečila vzdelávací proces. Keďže v tomto období manažment školy nedisponuje  dostatočnými systémovými nástrojmi, musí toto obdobie preklenúť tak, aby efektivita vzdelávacieho procesu bola čo najmenej ohrozená. Prechodné obdobie má minimalizovať riziká neúspechov, ktoré by mohli viesť k následnej demotivácií pedagogických zamestnancov, ale aj žiakov a rodičov. Plán bude v sebe zahŕňať metodiku postupného zavádzania zmien so zreteľom na profiláciu školy. 

 

Činnosť 2.2. (trvanie: od 07/2009 do 12/2009)

Zámerom je vypracovať Rozvojový program školy v závislosti na stanovené priority inštitúcie z hľadiska krátkodobého (doba trvania projektu) a z hľadiska dlhodobého (implementácia inovácií po dobe ukončenia projektu .

Vytvorí návrhu rozvojového programu školy, ktorý bude v sebe zahŕňať  proces transformácie vzdelávacích aktivít školy a s ním súvisiacich zmien. Rozvojový plán školy bude súborom strednodobo koncipovaných návrhov na zmeny, ktoré budú trvalo zabezpečovať modernizovanie tradičných prístupov. Jeho súčasťou budú aj vízie v oblasti zmien školskej pedagogickej dokumentácie, vytýčené budú priority a zameranie školy, optimálne personálne a finančné zabezpečenie pre realizáciu Rozvojového programu ako aj vymedzenie podielu zodpovednosti jednotlivých aktérov na jeho úspešnej realizácii .Trvanie aktivity zodpovedá jej dôležitosti a náročnosti  realizácie. Aktivitu  budú realizovať interní metodici projektu po využití konzultačných služieb.

Poslednou fázou tejto etapy by mal byť prezentácia návrhov širšej odbornej verejnosti (pedagogickí zamestnanci) ale aj ostatnej verejnosti (rodičia, žiaci, zástupcovia lokálnej samosprávy).

 

Rizikom aktivity môže byť nepresné stanovenie parametrov pre zabezpečenie ľudských zdrojov potrebných pre tvorbu Plánu a Návrhu (interne aj externe) a problémy vo vzájomnej komunikácii medzi internými a externými odborníkmi.

Metodológia aktivity

Činnosť 2.1 - Najvhodnejšou formou na realizáciu tejto aktivity je twiningové využitie konzultačných služieb externistov s prepojením na využitie vnútorného potenciálu školy. Na každej činnosti sa teda bude podieľať externý expert/konzultant, ktorého úlohou je vniesť know-how a načrtnúť hlavné línie a zároveň interný expert, ktorého úlohou bude dopracovať návrh najmä s ohľadom na podmienky školy a získané spätné väzby.  Externý expert posúdi aktuálny stav školy z pohľadu potrieb zmien a navrhne základné línie plánu prechodného obdobia. Interný expert školy pripraví spolu s manažmentom školy plán fungovania školy v období  prechodu školy od začatia projektu až po implementáciu reformy. Pri finalizácii plánu sa budú intenzívne využívať interné a externé konzultácie

Činnosť 2.1

Na základe rozboru výstupov predošlých aktivít sa pristúpi ku tvorbe Návrhu Rozvojového programu školy, ktorý by mal byť stratégiou. Dôležitou činnosťou pred je konzultácia expertov v danej oblasti, manažmentu školy a interných metodikov projektu. Externý expert vypracuje prvú verziu návrhu. Prvá verzia Návrhu prejde posúdením pedagogickými zamestnancami školy, manažmentom, rodičmi a žiakmi školy. Po zapracovaní pripomienok sa vypracuje druhá verzia Návrhu, ktorá bude prezentovaná širšej aj odbornej verejnosti (napr. formou workshopu) s cieľom zozbierať ďalšie pripomienky. Interný expert vypracuje finálnu verziu, kde budú zapracované pripomienky odbornej i širšej verejnosti, ako aj predstaviteľov regiónu a zriaďovateľa. Externý expert bude zabezpečovať poradenstvo a pomoc pri schvaľovacom procese. 

 

Rizikovým faktorom môže byť spolupráca a komunikácia expertov.

Cieľová skupina

Pedagogickí zamestnanci a zamestnankyne

Výstupy aktivity

Výstupov činnosti 2.1 Realizačný plán na prechodné obdobie od aktuálneho stavu až po implementáciu inovácií a zmien, podporou budú priebežné konzultácie

Výstupov činnosti 2.2 je návrh Rozvojového programu školy  (prípadne pracovné verzie návrhu), podporou sú konzultácie podľa potreby a workshop (prezentácii návrhu verejnosti)

Zodpovedná osoba

Hlavná garantka reformného procesu PaedDr. Anna Janíčková

Odborní zamestnanci

Interne:

Hlavná garantka reformného procesu PaedDr. Anna Janíčková

v spolupráca s ostatnými členmi odborného tímu školy

Externe: expert(i) vrátane zabezpečenia konzultácií):

  1. Expert/konzultant pre tvorbu základného návrhu a línie realizačného plánu školy
  2. Expert/konzultant pre tvorbu základného návrhu rozvojového programu školy

Výber externých konzultantov je súhrnne objasnený v časti A4 – riadenie projektu – jedným verejným obstarávaním na základe kritérií kvality a ceny

Spôsob získavania spätnej väzby

Spätná väzba sa bude získavať v rámci interných diskusií, konzultácii v rámci prostredia školy. Návrhy budú prezentované aj širšej verejnosti a zabezpečí sa aj zapojenie žiakov, rodičov, Rady školy. Metodiku zabezpečenia spätnej väzby bude robiť manažment školy a interní odborníci v spolupráci s expertmi. Získané pripomienky a podmienky sa budú zapracovávať do konečnej verzie Rozvojového plánu školy a školského vzdelávacieho programu. 

Výdavky na realizáciu aktivity

Výdavky v skupine A6 - 248 000,00 SK

 

 

G1 Názov špecifického cieľa

3. Príprava a implementácia obsahovej reformy prostredníctvom školského vzdelávacieho programu a rozvoja metodických a personálnych zdrojov na výučbu

 

Názov aktivity

3. Príprava návrhu školského vzdelávacieho programu, inovácia materiálov a posilnenie zručností

Názov špecifického cieľa

3. Príprava a implementácia obsahovej reformy prostredníctvom školského vzdelávacieho programu a rozvoja metodických a personálnych zdrojov na výučbu

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je dizajn kurikula na úrovni predmetov Školského vzdelávacieho programu v prepojení na budovanie zdrojov v oblasti študijných a didaktických materiálov a posilnenie personálnych kapacít v ich využívaní. Súčasťou aktivity je pilotné overovanie vypracovaných návrhov, ktorého výstupy poslúžia pre finalizáciu školského vzdelávacieho programu.

Termín realizácie aktivity

03/2009-09/2010

Popis aktivity

Aktivita bude prebiehať formou 3 vzájomne sa prelínajúcich a navzájom sa ovplyvňujúcich činností

Činnosť 3.1 - Príprava, tvorba a akvizícia nových a inovovaných študijných a didaktických materiálov

Činnosť 3.2 - Príprava a dizajn kurikula pre Školský vzdelávací program so špecifikáciou nových didaktických prostriedkov

Činnosť 3.3 - Pilotovanie návrhu kurikúl školy

 

Činnosť 3.1 – materiály - 03/2009-09/2010

Predstavuje súbor viacerých činností  na rôznych úrovniach, a to:

         tvorba vlastných inovatívnych didaktických prostriedkov,

         inovácia existujúcich didaktických prostriedkov a študijných materiálov

         nákup a aktivizácia nových didaktických prostriedkov.

Tvorba nových študijných a didaktických textov je nevyhnutná z pohľadu napĺňania transformovaných obsahov jednotlivých disciplín. Inovácia je integrálnou súčasťou tohto kroku / tejto etapy, či už ide o získanie nových materiálov a pomôcok, alebo vytváranie úplne nových – per se inovatívnych produktov.

Návrhy na didaktické pomôcky pre jednotlivé študijné predmety sa budú formovať v prepojení na ostatné aktivity a ich výstupmi a budú sa využívať konzultácie s expertmi v danej oblasti. Pomôcky budú zohľadňovať moderné trendy a požiadavky na budovanie kľúčových kompetencií.

V prípade tvorby nových materiálov, tieto prejdú štandardným procesmi pri tvorbe dokumentov a iných materiálov tohto typu, recenziami, korektúrami a schvaľovacím procesom na úrovni vedenia školy

V prípade potreby je možné prepojenie na podporné vzdelávacie a výmenné činnosti (aktivita 1 a 4) a podľa povahy materiálu sa zabezpečí distribúcia cieľovej skupine (v fyzickej alebo elektronickej podobe podľa potreby).

 

Činnosť 3.2. – kurikulum   (trvanie: 3.1 - 07/2009-01/2010)

V rámci aktivity sa pripraví v nadväznosti na štátny vzdelávací program & školský rozvojový program a na výstupy z analýzy potrieb školy návrh kurikulum pre Školský vzdelávací program zahŕňajúci popis inovovaných a nových didaktických materiálov. Zámerom je inovovať ako obsah tak metódy a skvalitniť tak výstupy vzdelávania pre potreby trhu   práce vo vedomostnej spoločnosti.

Kurikulum sa bude vytvárať pre jednotlivé predmety a predmetové skupiny v úzkom vzťahu k analýze potrieb školy a k moderným trendom v oblasti pedagogicko-psychologických poznatkov. 

Dizajn kurikula na úrovni predmetov Školského vzdelávacieho programu bude korešpondovať s reformou vzd

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vašeho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.