PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

 

 

Vybavenosť školy v oblasti  IKT ale aj v rozsahu didaktických pomôcok spôsobuje, že výučba sa sústreďuje  na tradičné postupy a chýba priestor pre rozvoj moderných prístupov a kľúčových kompetencií. Využívanie technológii sa tak sústreďuje len na predmety, ktoré sa dotýkajú oblasti informatiky. Naša škola vzdeláva študentov predovšetkým z regiónu Kysúc, ale aj Považia, v tom vidíme veľkú perspektívu aj na rozvoj kľúčových kompetencií aj u širšej rodiny. Škola vníma modernizáciu vyučovacieho procesu ako motivačný nástroj v kontexte aktuálnych potrieb pri posilňovaní kľúčových kompetencií a zručností. Inovované vzdelávacie aktivity by mali viesť ich získaniu. Rozvoj kompetencií a vnútornej motivácie žiaka vidí škola v súlade s rozvojom jeho vlastných potrieb a s dôrazom na  psychickú pohodu.

Škola vypracuje rozvojový programnovovytvorený školský vzdelávací program, novú pedagogickú dokumentáciu s dlhodobými perspektívami rozvoja. Vzdelávacie aktivity zamerané na zjednodušenie učiva, priblíženie vyučovacej látky potrebám žiakov rôznymi modernými spôsobmi, učiteľov posilnia a zlepšia ich kvalifikáciu a efektivitu s priamym dopadom na žiakov. Výmeny informácií, prístupov k učeniu, obohatia aj samotných študentov a študentky. Zmodernizované vybavenie školy rôznymi didaktickými pomôckami posilni implementáciu zmien v  rozvoji školy a  zvýši záujem o štúdium na škole. Posilní kvalitnejšia príprava študentov pre prax a trh práce v oblasti drevárskeho priemyslu.